Departments

Ayurved Departments 

 1. Samhita & Siddanta
 2. Shareerakriya
 3. Shareerachana
 4. Rasashastra & Bhaishajyakalpna
 5. Dravyaguna
 6. Agadtantra
 7. Swasthivratha
 8. Kayachikitsa
 9. Panchkarma
 10. Shalyatantra
 11. Shalakyatantra
 12. Prasooti & Striroga
 13. Kaumarbrithya.
 14. Rog Vijnana & Vikriti Vijnana